Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Dags att ta vara på sjöfartens potential!


Anna Risfelt Hammargren
vd, Sjöfartsforum

Aldrig tidigare har det maritima klustrets aktörer visat en sådan samsyn kring utvecklingen av maritim verksamhet i Sverige och aldrig tidigare har så mycket gemensamt utvecklingsarbete lagts ner. Jobb, kompetens och samhällsnytta är nyckelord. Viljan att stärka den maritima näringen är stor och förutsättningarna finns. Nu behövs politisk beslutsamhet.

I vårt gemensamma dokument, Det Maritima Manifestet (ladda ner från maritimeforum.se/rapporter), klarläggs vad som måste göras för att sjöfarten ska öka och den maritima näringen växa och skapa nytta och värde för Sverige. Det handlar om konkurrensförutsättningar, regelförenklingar, likabehandling av trafikslagen, EU-klassad inlandssjöfart, forskning och utveckling mm. Nu måste våra politiker ”kroka arm” med oss och lägga fast en maritim strategi som ger nödvändig förutsägbarhet.

Sverige behöver en stark maritim näring!


Kenny Reinhold
ordförande, Seko Sjöfolk

Sjöfarten borde utnyttjas mycket mer än vad som sker idag. Sverige har alla möjligheter att ta denna möjlighet nu och skapa goda incitament till att göra verklighet av det också. I denna bilaga beskrivs ett antal områden inom sjöfarten som kan växa och expandera, där vi dessutom då även ser till att behålla och vidareutveckla den otroliga kompetens som svensk sjöfart, svenska rederier och svenska sjömän besitter. Men kompetens är i många fall en färskvara som vi ganska raskt kan tappa om inget görs inom en snar framtid.

Alla transportslag, men notera att sjöfarten också är en basnäring, skall utnyttjas logiskt och i allt för många exempel i vår vardag så utnyttjas framförallt sjöfarten inte alltid logiskt, främst med tanke på miljöaspekterna.

Sjöfartsnäringen är något starkt som alla borde räkna med och sjöfarten har en potential som vida överstiger alla framtida förväntningar, bara ambitionen finns.


Martin Lindeblad
vd, Sjöbefälsföreningen.

Sverige måste behålla sin handelsflotta och sin sjöfartskompetens! Med en så exportberoende industri och sin långa kuststräcka måste Sverige sätta in åtgärder mot den accelererande utflaggningen. För hur skall vi annars kunna hävda svenska intressen när viktiga sjöfartsfrågor avgörs i internationella organ såsom IMO och EU? Sjöarbetsmarknadens parter har genom sitt samfällda agerande fått ett fokus på dessa frågor i samhällsdebatten. Några konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för sjöfart under svensk flagg finns dock ännu inte.

Vad kan då göras? Från fackligt håll vill vi gärna lyfta fram kollektivavtalets betydelse i detta sammanhang. Genom avtalslösningar kan vi ge svensk sjöfart möjligheter att konkurrera i förhållande till utländska aktörer. Det bör också vara möjligt att öppna den internationella sjöarbetsmarknaden i större omfattning, men då krävs utöver kollektivavtal även ändringar i svensk social- och skatterättslagstiftning.


Christer Schoug
vd, Sveriges Redareförening

Den svenska sjöfarten är av stort nationellt intresse då mer än 80 procent av Sveriges handel går via sjöfarten. Trots det har vi under senare år fått uppleva att inte mindre än 98 handelsfartyg flaggats ut till främst länder som Danmark, Färöarna och Finland. Vår handelsflotta har halverats sedan 2009. Det här är en allvarlig utveckling som måste vändas om sjöfartsnäringen ska finnas kvar i Sverige.

För att Sverige ska kunna återta positionen som en stolt sjöfartsnation krävs politiska beslut som ger sjöfarten rättvisa konkurrensvillkor. Vi behöver en sjöfartsstrategi som skapar tillväxt inom sjöfarten. Svensk sjöfart är en del av transportnäringen som har potential att växa, inte minst genom utvecklingen av transporter på våra inre vattenvägar. Vattenvägen är ett i jämförelse miljövänligt transportslag med låga infrastrukturkostnader. Säkra transporter och kompetent personal är svensk sjöfarts varumärke.

Sverige behöver svensk sjöfart.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.