Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Stena Line kan idag erbjuda både fraktkunder och passagerare bekväma och effektiva transporter på 22 linjer i norra Europa. Flottan är troligen en av de mest moderna efter ett omfattande investeringsprogram de senaste åren.
– Vi kommer fortsätta satsningen på färjetrafiken och vår ambition är att öka antalet kunder och laster på våra färjor, säger Carl-Johan Hagman.

Stena säker på sin sak

Fråga Carl-Johan Hagman, VD för Stena Shipping, om utmaningarna svensk sjöfart brottas med och du får svar på tal.
– Vi är en framtidsindustri. Ju mer världen integreras, desto mer gods transporteras. Här är sjöfarten lösningen.


Carl-Johan Hagman utstrålar ett lugn där han sitter i sitt rymliga kontor på femte våningen med panoramautsikt över Göteborgs hamninlopp. Trots att det under de senaste fyra åren skett en halvering av fartyg med svensk flagg, talar han varmt om sjöfartens möjligheter i allmänhet och Stenas möjligheter i synnerhet.
– Som bransch är vi intressanta ur ett nationalekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi är de stora vinnarna av globaliseringen.
Hagman ser sjöfarten som nyckeln till att Sverige ska klara utsläppsmålen 2020. Miljömålen innebär att en massiv överflyttning krävs av gods från vägar till sjö och järnväg. Sjöfartens infrastruktur, som är befintlig och redan väl utvecklad, kräver låga investeringskostnader och ett mycket begränsat intrång i landskapet jämfört med järnvägen. Att nyttja sjöfarten innebär också att välja ett transportsätt som har lägst utsläpp per tonkilometer.
– Ska vi ha ett hållbart samhälle är sjöfarten ett mycket intressant alternativ och dessutom en billig infrastruktur. Fartygen och vattnet finns ju redan, säger Hagman.

Efterlyser aktiv sjöfartspolitik
Därmed inte sagt att det saknas utmaningar. Som global aktör på marknaden är Stena Sfären van att gå i bräschen. Miljölagstiftningen 2015 med krav på 0,1 procents svavelhalt i sjöfartsbränslet innebär stora utvecklingskostnader och en snedvriden konkurrenssituation. Trots att Stena och andra svenska rederier enbart står för 0,1 procent av världens sjöfart, bär de stora delar av den tunga säcken med kostnader för hela sjöfartens bränsleutveckling.
En aktiv svensk sjöfartspolitik med en nationell politiskt beslutad maritim strategi är det som krävs för att uppnå en förändring, menar Hagman. Likaså nyttjande av EU: s stöd till sjöfarten och lika villkor med omvärlden, tillägger han.
– I grunden välkomnar vi en skärpning av miljökraven och tycker att global sjöfart måste bedrivas fram på renare bränsle. Men vi konkurrerar med länder som har andra regler och det innebär en enorm utmaning för oss. Utvecklingen måste därför ske i takt med omvärlden.
Konkurrensneutralitet inom transportslagen är annan en faktor som måste beaktas.
– Det är inte rimligt ur ett miljöperspektiv att konsekvenserna av en lagstiftning blir att landstransporterna ökar. En oönskad effekt blir de kraftiga kostnader som påförs rederierna. I slutänden är det svensk sjöfart som blir lidande, menar Hagman.

Expanderar på flera fronter
Som ett ledande rederi kan Stena anta utmaningarna med stort självförtroende. Sedan starten 1939 har Stena Sfären utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Idag spänner Stena över flera områden; färjelinjer, rederiverksamhet, offshore, fastigheter, finans samt återvinning, miljö och handel.
Koncernens långa tradition av att finnas nära kunden med innovativa lösningar och tillgång till viktiga geografiska marknader har resulterat i konkurrenskraftig spetskompetens. Idag innefattar Stenas rederiverksamhet expertis inom samtliga sjöfartens områden, från skeppsbyggnation till bemanning.
– Vi har nytta av att vara ett stort rederi. Det visar sig främst genom medarbetarnas kompetens och att vi har helt andra möjligheter till tekniksatsningar, säger Hagman. Han förklarar vidare att detta bland annat inneburit att Stena kunnat utveckla egna konstruktionslösningar, något som starkt bidragit till ökad effektivitet och minskad bränsleförbrukning.
Under de senaste åren har Stena haft en stor tillväxt och gjort investeringar i mångmiljardklassen i nytt tonnage. Nya färjelinjer har öppnat i både Svarta havet och Östersjön och Stena har dessutom investerat i nya tankfartyg och utvecklat världsunika transportsystem. Men det är främst inom affärsområdet offshore drilling som Stena sett den mest expansiva utvecklingen.
– Vi har haft en fenomenal utveckling och lyckas expandera på många fronter samtidigt, summerar Hagman.

Grannländer inspirerar
Stena hade gärna sett fler kollegor på hemmaplan. Med kollegor följer hela infrastrukturen av mäklare, banker och leverantörer. En kompetens som Stena behöver ha tillgång till i sitt närområde.
– Dessutom behöver vi tillsammans föra en debatt kring sjöfartens villkor i Sverige, tillägger han. Vår bransch har blivit så pass liten i Sverige att vi nu har svårt att hävda oss i den allmänna debatten, vilket gör att beslut fattas som inte gynnar svensk sjöfart.
Förebilder som inspirerar finns på nära håll. Danmark och Norge har en väl genomarbetad sjöfartspolitik med en hälsosam utveckling av handelsflottan som resultat. Där är stora satsningar på forskning och utveckling av maritim informationsteknik en självklarhet. En sådan utveckling välkomnar Stena i Sverige.
– Idag ligger vi långt fram inom marin miljöteknik. Där vill vi fortsätta vara, säger Hagman.


Carl-Johan Hagman, VD för Stena Shipping

Stenas tekniksatsning

Stena satsar omkring 30 miljoner kronor per år på teknisk utveckling inom sjöfart. Den tekniska avdelningen består av 15 personer med hög teknisk kompetens. Fokusområden är:

• Energieffektivisering och resurssnåla processer

• Minskad miljöpåverkan

• Nya och effektivare bränslen

• Sjöfart i arktiskt klimat

• Innovativa lösningar inom offshore för ökad säkerhet och effektivitet

• Genom redarföreningen stödjer Stena även Lighthouse, ett forskningscenter för sjöfart på Chalmers.


www.stenaline.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.